2017-05-15

  • საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ

საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ